WONEN WELZIJN WELVAART WEERBAARHEID

WONEN

Huisvesting is een eerste levensbehoefte!!!

Het gaat om het hebben van een dak boven je hoofd, geborgenheid, warmte, de mogelijkheid een eigen leven te leiden, mens te zijn.

De gemeente moet er voor zorg dragen (de gelegenheid bieden) om voor de verschillende woningzoekenden voldoende aanbod te creëren of het nu gaat om huurwoningen of koopwoningen. Wij maken ons zorgen over alle segmenten, van starters tot ouderenwoningen.

Huisvesting is niet alleen een eerste levensbehoefte, maar ook de eerste prioriteit!!!

Voor de huiseigenaar heeft het huis pas waarde als er sprake is van een eigendomsoverdracht, die meestal weer wordt geïnvesteerd in de aanschaf van een andere woning. Iedere ‘ tussentijdse wijziging’ is slechts een wijziging op papier en vormt de basis voor allerlei belastingen en heffingen, zonder dat de ‘waardestijging’ als zodanig wordt ervaren. Er zou gezocht moeten worden naar een systeem dat aan deze willekeur een einde maakt en het voor de eigenaar/bewoner mogelijk maakt een beter inzicht te hebben in de jaarlijkse lasten waar hij voor komt te staan.

WELZIJN

Welzijn houdt in alle eenvoud in dat men zich prettig voelt in de maatschappij waarin men leeft. Dat gevoel wordt ten zeerste bevorderd door het voor zoveel mogelijk participeren in deze samenleving. Voor vele senioren beperkt zich het leven tot een soort van overleven dat steeds meer leidt tot eenzaamheid. Het is dus van belang dat de senior in beweging komt, de mogelijkheid wordt geboden om daadwerkelijk het huis te verlaten en gebruik te maken van de mogelijkheden die de gemeente biedt. Zo zou het denkbaar zijn dat speciaal voor senioren er (middag)voorstellingen worden gegeven in de schouwburg, of concerten in Tivoli Vredenburg tegen een sterk gereduceerde prijs.

Welzijn betekent ook dat men zich zo lang mogelijk zelfstandig voelt of met behulp van anderen  zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Steeds meer verzorgingstehuizen verdwijnen en de ouderen zijn steeds meer aangewezen op thuiszorg, WMO, mantelzorger en vrijwilligers.

Meestal wordt de kostenfactor als een belemmerende factor genoemd of het gebrek aan menskracht. Wij zijn van mening dat men meer moet zoeken naar praktische oplossingen, zoals de combinatie van huisvesting van studenten en ouderen. Er staan vele gebouwen leeg die met in verhouding geringe ingrepen geschikt gemaakt kunnen worden voor deze huisvesting. De studenten verlenen hand- en spandiensten voor de ouderen en krijgen  als beloning een aanzienlijke korting op hun huur. Iedereen blij!

Welzijn betekent ook een goede zorg en vooral een bereikbare zorg. Dat betekent voor de oudere een beter op de wensen van de ouderen afgestemd openbaar vervoer en bij de verschillende (gemeentelijke) instellingen een passend parkeerbeleid tegen acceptabele prijzen.

WELVAART

Welvaart ligt meestal in het verlengde van het hebben van werk. Vooral voor ouderen is het hebben, houden of verkrijgen van werk geen sinecure. De gemeente kan daarin een rol spelen door vooral deze categorie in de gelederen op te nemen en daardoor een voorbeeld te zijn voor de andere overheden dan wel de bedrijven binnen de gemeente.

Welvaart is niet alleen een materiele zaak. Naast de trots op de economie en de samenleving die wij nu kennen, zien wij een verharding in de samenleving, polarisatie en een gebrek aan respect. Een gezonde samenleving heeft respect voor wat er door anderen gepresteerd is en laat dat ook blijken.

WEERBAARHEID

Wij zijn voor een veilige samenleving. Misdrijven, zoals lichamelijk geweld of inbraken, maken dat de oudere zich beperkt voelt in zijn bewegingsvrijheid. De gemeente zou ouderen meer mogelijkheden moeten bieden om zich tegen geweld te weren en duidelijk te maken hoe te handelen in bepaalde situaties. De gemeente moet meer openstaan voor de preventieve informatie, die zij de ouderen in de wijk kunnen leveren. Het verhoogt het subjectieve gevoel van veiligheid en daardoor het leefklimaat in de wijk. Activiteiten, die de voedingsbron zouden kunnen vormen voor toekomstige misdrijven, moeten worden tegen gegaan.

 1. Bureaucratie: Voor de burger is het te veel aan bureaucratie de hond in de pot. Alles zou beter worden. De lagere overheden zouden korter op afstand voor verbetering van de situatie zorgen. Dat is helaas niet gebeurd. Het te veel aan bureaucratie moet worden bestreden.
 2. Concrete problemen: De gemeenteraad moet zich buigen over concrete problemen, problemen waar de burger dagelijks mee van doen heeft en die vaak door middel van eenvoudige ingrepen kunnen worden verholpen. De gemeenteraad moet zich vooral richten op wat er lokaal speelt.
 3. Uitkeringen en armoedebestrijding:Bijna 40% van de 65+ leeft op bijstandsniveau. Wij pleiten daarom voor een basisinkomen. Daarnaast denken wij aan:
 • Minimale voorzieningen voor specifieke doelgroepen;
 • Specifieke aandacht voor kinderen, dak- en thuislozen;
 • Bijstandsfraude actief bestrijden;
 • Een armoederegisseur.
 1. Leefbaarheid
 • Veel aandacht voor vergroenen van de wijken en vergroenen eigen grond;
 • Buurtnetwerken, ondersteund door de gemeente;
 • Ontmoetingspunten per stadsdeel;
 • Specifieke vervoersvoorzieningen voor ouderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *