februari 14, 2018

Speerpunt 7 Zorg

De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015) moet ruimhartig toegepast worden. Het volledige budget moet gebruikt worden, er mag geen zorg- en ondersteuningsgeld achterblijven bij de gemeente;

Ouderen mogen niet afhaken in de technische vooruitgang, cursussen om hen te helpen zijn van groot belang;

Problemen vroegtijdig signaleren en daadkrachtig oplossen;

Vlotte en begrijpelijke ambtelijke bijstand (echt maar één contactpersoon);

Een vrijetijdsbesteding/-voorziening voor jeugd tussen twaalf en achttien jaar moet gehandhaafd blijven wanneer deze al bestaat en anders gerealiseerd worden. Er moeten altijd zinvolle activiteiten beschikbaar zijn. Hiermee kan bijvoorbeeld ook overlast door hangjeugd tegengegaan worden. Zo kan je ouderen al coach gebruiken tijdens deze activiteiten. Betere communicatie tussen de burgers door middel van begeleiding creëert meer begrip voor elkaar.

Zo kan je verder nog denken aan:

  • Goede beschikbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid voorzieningen gezondheidszorg (o.a. thuiszorg)
  • Ondersteuning mantelzorg
  • Extra aandacht voor preventie
  • Geen verdringing reguliere banen
  • VOG gratis voor vrijwilligersorganisaties
  • Inzet langdurig uitkeringsgerechtigden bij maatschappelijke organisaties stimuleren