februari 14, 2018

Speerpunt 4 Sociaal Domein

Ouderen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen, de familie is veelal niet meer het traditionele vangnet. Dat vergt nieuwe voorzieningen en organisatievormen om tegemoet te komen aan basale behoeften als menselijk contact, en allerlei vormen van dienstverlening en zorg. De gemeente kan een belangrijke functie vervullen als stimulator en regisseur. Ondersteuning van het particulier initiatief, van vrijwilligers en mantelzorgers is noodzakelijk om een sociale infrastructuur van de grond te trekken en te onderhouden. In het algemeen gaat het om goede beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Vergeet de bibliotheek niet ! Vooral in moderne verschijningsvorm kan deze veel nuttige functies voor ouderen vervullen.

Wij denken daarom aan:

  • Werkloosheid sterk terugdringen, bijvoorbeeld door met oudere vrijwilligers jongeren intensief te ondersteunen met wat er meer nodig is in het leven wat deze jongeren vaak van hun eigen ouders niet aannemen of niet mee krijgen;
  • Op korte termijn bekijken met welke sociale werkvoorziening de gemeente verdergaat.
  • Mensen met een taalachterstand dringend ondersteunen ook dit kan weer gedaan worden door ouderen, waarvan je dan omgekeerd deze mensen weer kan inzetten tegen de eenzaamheid van ouderen zo is de cirkel weer rond;
  • Alle mogelijkheden (loonkostensubsidie en dergelijke) die de Participatiewet biedt dienen benut te worden. Dit houdt in dat het volledige budget hiervoor gebruikt of gereserveerd wordt.